پروژه مسکونی جناب آقای نصیری

مشخصات فنی این پروژه :

کارفرما : آقای نصیری

طراح :

متریال استفاده شده :

موارد انجام شده :