پروژه ویلایی جناب آقای خسرویان

مشخصات فنی این پروژه :

کارفرما :

طراح :

متریال استفاده شده :

موارد انجام شده :