پروژه تجاری آقای صادقی

مشخصات فنی این پروژه :

کارفرما : آقای صادقی

طراح :

متریال استفاده شده :

موارد انجام شده :